Adolescent-addict

วัยรุ่นติดยาเสพติด ควรมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร

April 14, 2019 admin 0

วิธีป้องกันยาเสพติดสำหรับวัยรุ่น คือ การให้การศึกษา, ข่าวสาร, ความรู้ รวมทั้งความรักความอบอุ่นอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้วัยรุ่นไม่ใช้ยาเสพติด ตลอดจนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชีวิตประจำวัน ก็มีส่วนผลักดันให้ใช้ยาเสพติดมากขึ้นไปด้วย โดยสาเหตุในปัจจุบันที่เยาวชนริลองยาเสพติด […]