เหตุใดตอนวัยรุ่นจึงเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อและมีวิธีดูแลและป้องกันอย่างไร

Family-a

“วัยหัวเลี้ยวหัวต่อ” เป็นคำเปรียบเปรยใช้เรียกช่วงเวลาของวัยรุ่น วัยที่กำลังอยู่ในช่วงของทางแยก ทางโค้งที่อันตรายของชีวิต เป็นวัยที่สำคัญเพราะมีความอ่อนไหวต่อสิ่งรอบข้าง ประกอบกับความเปลี่ยนแปลงมากมายที่เกิดขึ้นทั้งความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดจากภายในร่างกายของตนเอง และความเปลี่ยนแปลงภายนอกที่เกิดจากสภาพแวดล้อมและสังคม

สิ่งที่เป็นปัจจัยทำให้วัยนี้เป็นวัยสำคัญควรแก่การเฝ้าระวังในทุก ๆ ด้านก็เพราะ วัยรุ่นเป็นช่วงเวลาสำคัญช่วงสุดท้ายของความเป็นเด็กที่กำลังถูกสลัดทิ้งเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เสมือนกับแมลงในช่วงวัยดักแด้กำลังพร้อมจะลอกคราบเป็น ผีเสื้อที่แสนสวยงาม แต่หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขณะกำลังฟักตัวพัฒนาจากหนอนเป็นแมลง ดักแด้นั้นอาจจะพิกลพิการไม่สามารถเติบโตเป็นแมลงที่สวยสมบูรณ์ได้

ความเป็นเด็กที่ยังคงอ่อนต่อประสบการณ์รอบ ๆ ตัวประกอบกับความอยากรู้และอยากลองไปทุกเรื่อง ทำให้เกิดความเสี่ยงของชีวิตทั้งที่เป็นแนวโน้มในด้านที่ดีต่อวัยรุ่นเองและด้านที่จะส่งผลมาทำร้ายทำลายชีวิตได้ เป็นช่วงเวลาของโอกาสทอง ความเป็นหนุ่งสาวที่มีไฟแรง มีกำลัง มีร่างกายแข็งแรง ความคิดสดใหม่ ตื่นตัวต่อสิ่งรอบตัว มีความมุ่งมั่นและความฝัน ดังนั้นกุญแจหลักของช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อก็คือ ทำอย่างไรให้วัยรุ่นใช้พลังและคุณสมบัติที่ดีเหล่านั้นมาทำให้เกิดความสร้างสรรค์และสิ่งที่ดีให้กับตนเองและรอบข้าง ซึ่งมีวิธีการพอสังเขปได้ดังนี้

วัยรุ่นควรได้รับการหล่อหลอมตั้งแต่เด็ก ก่อนที่เด็กจะก้าวเข้าสู่วัยหัวเลี้ยวหัวต่อคือในช่วงอายุ 1-12 ปี เป็นช่วงเวลาที่ผู้ใหญ่ควรจะหล่อหลอมให้เด็กเกิดภูมิต้านทานทางความคิด อารมณ์และสังคม  ด้วยการเลี้ยงดูสั่งสอนอบรมและปลูกฝัง สิ่งเหล่านี้จะฝังรากลึกลงไปในจิตใจและมโนสำนึกได้อย่างง่าย ๆ ผ่านกาลเวลาจะกลายเป็นข้อมูลและพื้นฐานที่แสดงผลออกมาในช่วงวัยรุ่น  มีคำกล่าวที่ว่า “ จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดิน เพราะเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่เขาจะไม่พรากจากทางนั้น” เมื่อเด็กที่มีภูมิคุ้มกันที่ดี มีแนวคิดและการจัดการกับความรู้สึกอารมณ์ได้อย่างดี พอเข้าสู่วัยหัวเลี้ยวหัวต่อ ความเสี่ยงที่จะพลาดพลั้งก็จะน้อยลง

จัดให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย สภาพแวดล้อมมีผลต่อวัยหัวเลี้ยวหัวต่อในอันดับแรก ๆ เพราะวัยรุ่นเป็นวัยที่อ่อนไหวต่อสิ่งรอบข้าง ต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิต หากให้วัยรุ่นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี อาศัยในชุมชนที่ดี เรียนในโรงเรียนที่ดีพวกเขาก็จะคบหาคนดี ได้เห็นแบบอย่างที่ดี จะกระตุ้นให้วัยรุ่นผู้นั้นเติบโตผ่านวัยหัวเลี้ยวหัวต่อไปได้อย่างสวยงาม