วัยรุ่นส่วนมากมีความคิดด้านสังคมหรือการเมืองอย่างไร ?

Teenage-thoughts

ประเทศไทยเร่งเดินหน้าแผนพัฒนา จนกลายมาเป็นประเทศตัวอย่าง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ทั้งเรื่องลดจำนวนประชาการยากจนจาก 70% ของจำนวนประชากรทั้งหมดในปี พ.ศ.2529 จนเหลือเพียงร้อยละ 11 ในปี พ.ศ.2529 อีกทั้งยังมีเรื่องการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย ซึ่งมีอัตราก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ช่วงปี พ.ศ. 2523 – 2533 ที่ช่วยสร้างงานให้แก่ประชากรไทย จำนวนหลายล้านคนได้ลืมตาอ้าปากจากความยากจน

ส่วนความท้าทายหลักที่ยังคงอยู่อีกประการหนึ่งก็คือ จำนวนคนประมาณ 7 ล้านคน ยังมีความยากจน และอีก 7 ล้านกว่าคน กำลังตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยงสูง ที่จะเข้าสู่วงเวียนยากจนอีกครั้ง ในช่วงระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา การกระจายเงินให้คนในชาติยังไม่ทั่วถึง อีกทั้งยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำทางรายได้ในครัวเรือนก็ยังคงมีอยู่มากทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ระดับความหนาแน่นของประชากรยากจน อาศัยอยู่มากในภาคอีสานเหนือ ตลอดจน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศไทย ก็ยังต้องผจญกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับต่ำเตี้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเผชิญกับภัยแล้งอย่างรุนแรง ก็อาจส่งผลต่อข้าวนาปรัง แต่ถึงอย่างไรก็ตามอัตราความยากจน ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องหากแต่เป็นไปอย่างช้าๆ เพราะครัวเรือนในชนบทได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

จากข้อมูลดังกล่าวเหล่านี้ ทำให้เกิดคำถามหนึ่งขึ้นมาว่า ‘ประเทศไทยที่คุณอยากเห็นเป็นอย่างไร’ แก่เยาวชนไทยคนรุ่นใหม่ และได้คำตอบดังนี้…

กรุงเทพฯ พวกเขาต้องการจะได้เห็น ความปรองดองกันในเรื่องทางการเมือง โดยที่ประเทศไทยและประชาชนพร้อมเดินหน้าไปด้วยกันอย่างสามัคคี

ปัตตานีกับอุดรธานี มีสิ่งที่เหมือนกัน คือ ต้องการการศึกษาที่มีคุณภาพ เพราะพวกเขามีความเชื่อว่าการศึกษาจะช่วยปูทางให้ประเทศพัฒนาในด้านอื่นๆ ได้สำเร็จ

เชียงใหม่ พวกเขามองว่ากฎหมายอันเข้มแข็งรวมทั้งระบบยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด นอกจากนี้พวกเขายังมีความหวังว่า ประชาชนทุกคนจะได้รับการตัดสินเท่าเทียม ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะมีฐานะอะไรก็ตาม

สรุปแล้ว วัยรุ่นไทยส่วนใหญ่ อยากเห็นประเทศไทยปราศจากความยากจน ทุกคนต้องมีความเท่าเทียมกัน อีกทั้งยังต้องมีการศึกษา เพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จในชีวิต โดยวัยรุ่นไทยได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในด้านต่างๆ อย่างเต็มความสามารถ ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะยังต้องเดินหน้าต่อไปบนเส้นทางอันแสนขรุขระ แต่วัยรุ่นในประเทศไทย ก็ต่างมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า ในการรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้ประเทศชาติเดินต่อไปได้ เพราะเด็กรุ่นใหม่เหล่านี้มีความเชื่อว่าประเทศไทยในอนาคต สามารถจบปัญหาความเหลื่อมล้ำ และสร้างให้เกิดความเท่าเทียมกันทั่วทั้งประเทศได้อย่างแน่นอน