นิสัยวัยรุ่นที่ผู้ปกครองทุกคนควรจะรู้เอาไว้

my-friend

วัยรุ่นเป็นวัยที่อยู่ตรงกลางระหว่างความเป็นเด็กและผู้ใหญ่ มีความเปลี่ยนแปลงทั้ง ร่างกาย สังคม จิตใจ ทั้งตัวของวัยรุ่นเองและผู้คนรอบข้างที่เกี่ยวเนื่องกับวัยรุ่น เช่น ญาติพี่น้อง พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู หากมีความเข้าใจในลักษณะนิสัยที่วัยรุ่นเป็น พร้อมจะยอมรับและไม่มองว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นปัญหา แต่เรียนรู้เพื่อที่จะอยู่ร่วมกัน หล่อหลอมและสร้างพวกเขาให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี วัยรุ่นเองหากได้เข้าใจนิสัยและความเป็นไปของตนเองก็จะรู้เท่าทันตนเองและทำให้เกิดสิ่งดีแก่ตนเองได้ ลักษณะนิสัยโดยรวมของวัยนี้ได้แก่

1 ความต้องการอิสระ

วัยรุ่นเป็นวัยที่เริ่มมีสังคมกว้างขึ้น มีความคิดความอ่านที่เป็นตัวของตัวเอง เริ่มรับรู้และเข้าใจสิ่งต่าง ๆ พร้อมจะมีบทบาทในกลุ่มสังคมที่ตนอยู่มากขึ้นกว่าวัยเด็ก ดังนั้นวัยรุ่นจึงอยากเป็นอิสระ ชอบคิดอะรด้วยตัวเอง ทำสิ่งต่าง ๆ เองต้องการเวลาสถานที่ที่เป็นส่วนตัว จะรู้สึกอึดอัดเมื่อู้ใหญ่เข้ามาสั่งคอยควบคุม วัยรุ่นควรมีห้องส่วนตัวหรือบริเวณส่วนตัวให้ได้เป็นอิสระบ้างแต่อยู่ในหูตาของผู้ใหญ่ที่สามารถช่วยดูแลได้ เมื่อวัยรุ่นต้องการอิสระในความคิด การทำสิ่งต่าง ๆ ก็ควรมีกิจกรรม มีทางออกที่สร้างสรรค์ให้พวกเขาได้ปลดปล่อยอย่างอิสระด้วย

2 มีนิสัยต่อต้าน

หลายคนอาจมองว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่ชอบขวางโลก ต่อต้านไปทุกเรื่อง เมื่อทำความเข้าใจในลักษณะนิสัยต่อต้านที่วัยรุ่นเป็น มาจากรากเดียวกันกับประการแรกก็คือวัยรุ่นต้องการอิสระ ต้องการความแปลกใหม่ต้องการค้นพบเอง คิดเอง เรียนรู้ด้วยตนเอง เมื่อมีกรอบหรือกฎ คำตักเตือนการดุว่าของผู้ใหญ่เข้ามาทำให้วัยรุ่นรู้สึกถูกจำกัดกรอบ ถูกกด จึงเกิดนิสัยต่อต้านขึ้น แต่ความจริงแล้วการต่อต้านนั้นจะลดลง เกิดความเข้าใจในผู้ใหญ่และสิ่งรอบข้างได้ไม่ยาก ผู้ใหญ่ดูแลใกล้ชิด รับฟังและปล่อยให้วัยรุ่นได้คิดด้วยตัวเอง ไม่ดุว่าแต่ใช้วิธีพูดคุยให้เกิดประกายความคิดและระคองให้อยู่ในจุดที่เหมาะสม

3 อ่อนไหวต่อความรู้สึกและอารมณ์

อาจจะด้วยเพราะฮอร์โมนและการต้องปรับตัวจากเด็กสู่ผู้ใหญ่ ทำให้วัยรุ่นมีนิสัยไวต่อความรู้สึกและดูเจ้าอารมณ์ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย เมื่อพูดไม่ถูกใจหรือพบเหตุการณ์ที่ไม่เป็นดังคาด วัยรุ่นจะมีอารมณ์รุนแรง รักมาก เสียใจมา โกรธมาก ดีใจมาก สิ่งเหล่านี้แก้ไขให้ลดลงได้ด้วยความเข้าใจ ผ่อนปรน คนรอบข้างไม่ควรกระพือความรู้สึกของพวกเขาให้รุนแรงขึ้นด้วยการตำหนิหรือใส่อารมณ์ตาม แต่ควรใช้เหตุผล วัยรุ่นจะรับฟังแม้จะไม่เต็มใจไม่พอใจ แต่สิ่งเล่านั้นจะตกไปในใจหล่อหลอมให้ดีขึ้นได้ คนรอบข้างควรนิ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยได้อย่างดี

4 เห็นเพื่อนสำคัญ

วัยรุ่นทุกคนมักเห็นเพื่อนสำคัญที่สุด มีอะไรก็มักปรึกษาเพื่อน เชื่อเพื่อน เพราะเพื่อนก็เป็นวัยรุ่นต่างรู้ใจและเข้าใจกัน ผู้ใหญ่ที่ดูแลวัยรุ่นได้ดีคือการลดช่องว่างโดยทำตัวเป็นเพื่อนกับเขา สอดส่องกลุ่มเพื่อนที่วัยรุ่นคบเพื่อจะช่วยดูแลได้

วัยรุ่นเป็นเพียงช่วงวัยจากเด็กกาวสู่ความเป็นผู้ใหญ่ แม้จะมีช่วงเวลากว่า 10 ปี แต่หากทั้งวัยรุ่นและผู้ใหญ่เข้าใจในสิงที่เป็น รับมือกับลักษณะนิสัยเหล่านั้นได้ วัยรุ่นก็จะเติบโตได้อย่างงดงาม เป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีความสุข